Organizing Committee (OC)

Prof. Drosos Koutsoubas

DMS (Chairman)

Assist. Prof. Ioannis Batjakas

DMS

Assoc. Prof. Panagiotis Berrilis

DIAE

Dr Michael Chatziefstathiou

PASTI

Assist. Prof. George Gkafas

DIAE

Prof. George Katselis

DAPFA

Assist. Prof. Dimitris Klaoudatos

DIAE

Assoc. Prof. Dimitrios Moutopoulos

DAPFA

Assist. Prof. Constantinos Poulos

DAPFA

Prof. George Tsirtsis

DMS

Dr Maria-Miranda Tsoumani

PASTI

Dr Nikolaos Vlahos

DAPFA

Prof. Vasilios Zervakis

DMS

Local Organizing Committee (LOC)

Assoc. Prof. Vasilios Bakopoulos

Assoc. Prof. Maria Adamantia Efstratiou

Assist. Prof. Natassa Nikolaou

Assoc. Prof. Ourania Tzoraki

Dr Michalis Paspatis

Dr Dimitra Maragoudaki

Niki Alexiou

Maria Sava

Theme: Overlay by Kaira